ΕΒΕΘ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
TwitterFacebookYoutubeel

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)

ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Στο ΕΒΕΘ λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ).

Δικαιολογητικά για τη σύσταση ΟΕ - ΕΕ

Υπηρεσία μίας Στάσης (ΥΜΣ) - Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας

Με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012, άρθρα 43-120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
63577 ΚΥΑ ΓΙΑ ΥΜΣ.pdf
YA 11026 19.02.2020 .pdf
ΦΕΚ 93_31.05.2018.pdf
Γ.Πρ. 2020 - 129284 - Εγκύκλιος - Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε..pdf